جمع آوری پرس 900 تن در نمایشگاه بین المللی تهران جهت انتقال به کارخانه
جهت مشاهده تمامی عکس ها کلیک کنید


جزئیات و منتاژ اولیه پرس
جهت مشاهده تمامی عکس ها کلیک کنید

پرس 1200 تن در حال منتاژ اولیه

پرس 1200 تن در حال نصب