1200 تن

پرس 1200 تن به ابعاد میز 2200 × 3800 میلیمتر

پرس 800 تن به ابعاد میز 1800 × 2700

پرس 500 تن به ابعاد میز 1500 × 1800

گیوتین برش ورق 4 میلیمتر × 2متر

پرس 250 تن به ابعاد میز 1200 × 1300


صفحه 5 از 6...23456